In Zeeland Coaching en Therapie

Doen. Durven. Doorzettten.

AVG InZeeland Coaching en Therapie

– Op deze coach/therapeut- overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan organisaties en particulieren van InZeeland Coaching en Therapie van toepassing. Cliënt kan de Algemene Voorwaarden op de website van InZeeland Coaching en Therapie inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen.

– Cliënt verklaart, alvorens de overeenkomst te ondertekenen, bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden alsmede voldoende gelegenheid te hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van genoemde Algemene Voorwaarden.

– De dienst die de coach/therapeut ingevolge deze overeenkomst voor de cliënt verricht, ‘life coaching’ genoemd, bestaat uit het voeren van gesprekken volgens de gangbare methodieken van coaching en therapie.

– De coaching/therapie zal bestaan uit één intakegesprek en na toestemming cliënt vervolgtraject, gevolgd door ‘vervolgsessies’. Deze gesprekken duren maximaal anderhalf uur.

– De sessies zullen plaatsvinden op een door coach/therapeut en cliënt overeengekomen adres.

– Het aantal sessies bedraagt tot maximaal 6 sessies, inclusief de intake, of nader overeen te komen.

– Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden schriftelijk opzeggen.

-Openstaande bedragen voortvloeiend uit de gevoerde sessies zijn in overleg opeisbaar.

– Een bericht van verhindering door of namens de cliënt dient de coach/therapeut tijdig, uiterlijk vierentwintig uur voor de betreffende sessie, te bereiken.

– Na wegblijven van de cliënt op een sessie zonder bericht van verhindering heeft de coach/therapeut het recht om de betreffende sessie alsnog aan cliënt in rekening te brengen.

– Indien de coach/therapeut verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk een uur vóór betreffende sessie, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan de coach/therapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of andere zaken van de cliënt ten aanzien van de betreffende sessie.

– Bij niet verhinderd zijn van de coach/therapeut zal deze gedurende de afgesproken tijd van de sessie aanwezig zijn, ook al komt de cliënt niet.

– Het honorarium van de coach/therapeut bedraagt per zakelijk traject € 2250,00. Dit honorarium is BTW vrij en exclusief reiskosten (€ 0,21 per km). Voor een particuliere sessie is een aangepast tarief van € 75,00 geldend.

– Betaling dient te geschieden halverwege het traject op basis van een toegezonden factuur en binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de coach aan te geven wijze gedeclareerd.

– Indien de particuliere cliënt niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is in overleg een passende betalingsregeling mogelijk.

– De coach/therapeut is aangesloten bij C.A.T. dient te handelen in overeenstemming met hetgeen is vermeld in de gedragscode van C.A.T.. C.A.T. kent een Klachtenreglement. De coach/therapeut acht zich gebonden aan dit reglement. Bij geschil overleggen de partijen. Wanneer zij niet tot overeenstemming komen kan de cliënt de klachtencommissie van C.A.T. inschakelen.

– De coach/therapeut zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

– De coach/therapeut acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting. De coach dient alle informatie die zij uit hoofde van de uitoefening van haar beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen.

– De cliënt heeft op zijn verzoek inzage in zijn dossier, voor zover het informatie betreft aangaande de cliënt zelf. Volgens de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Daarna worden de gegevens vernietigd. In de regel is dat na een jaar.

Nieuws

Algemene voorwaarden

Over In Zeeland Coaching en Therapie
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Over mij

Contact 
Samenwerkingspartners
KvK: 
57326681